Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Ocena formalna
Status:
  • Zakończone

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18 zostaje wydłużony do dnia 30 kwietnia 2019r.

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18 zostaje wydłużony do dnia 29 marca 2019r.


Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (02.01.2019 r.)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (02.01.2019 r.)


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18 zostaje wydłużony do dnia 31 grudnia 2018r.


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18 zostaje wydłużony do dnia 30 listopada 2018r.


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18 zostaje wydłużony do dnia 31 października 2018r.


RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

 

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5

„Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie 1.5.1

„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.5 A

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług;

– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 25.07.2018r. do godz. 15.00 dnia 03.08.2018r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

         RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny,

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług;

– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Nabór obejmuje projekty z obszaru całego województwa.

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY dotyczące jedynie zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej
i procesowej.

W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie   wydatków przeznaczonych na innowację marketingową lub organizacyjną.

Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania
w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu.

Zgodnie z w/w. definicją można rozróżnić:

innowację produktową -oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

innowację procesową -oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Ocena eksperta na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie i dokumentacji projektowej.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych
i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

  • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
  • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna

- żywność wysokiej jakości

- surowce naturalne i wtórne

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

UWAGA:

1)    Projekty muszą być realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego.

2) Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek
o dofinansowanie.

Podstawa udzielenia pomocy publicznej:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.Wsparcie udzielone zostanie na podstawie:

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • MŚP;
  • zgrupowania i partnerstwa MŚP;

Każdy z ww. Wnioskodawców/Beneficjentów, traktowany jest jak przedsiębiorca zgodnie z definicją zawartą w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia 651/2014.

Za przedsiębiorstwo uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za MŚP uważa się przedsiębiorstwa spełniające warunki określone powyżej oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) * wynosi:
W ramach Schematu 1.5 A – 5 000 000 
EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro =4,3135 PLN ** (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.05.2018 r.) alokacja w PLN wynosi
21 567 500,00 PLN.

*w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

**Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi-      100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi- 1 000 000 PLN.

 

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

Nabór obejmuje projekty z obszaru całego województwa.

UWAGA:

Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

W przypadku wydatków objętych rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3
w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

- Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów wynosi :

a) dla mikro i małych przedsiębiorców–do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców–do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości, co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Kwota pomocy przyznana będzie na :

PROJEKTY dotyczące jedynie zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

VI. Okres realizacji projektu

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

VII.Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00 dnia 03.08.2018r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą
i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 03.08. 2018r.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Z uwagi na wymogi sprzętowe (system SNOW)  załączniki w wersji  elektronicznej powinny zostać sporządzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny dotyczyć jedynie przedstawienia miejsca realizacji projektu, zgromadzonych  zasobów technicznych, tj.  wyłącznie w odniesieniu do  załącznika Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

                           Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP                                 – konkurs horyzontalny

Schemat 1.5 A

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług; – dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku
o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX.Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.5, Podziałania 1.5.1, Schematu 1.5 A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w do Działania 1.5, Podziałania 1.5.1, Schematu 1.5 A można kierować poprzez:

 

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

E – maila: info.dip@umwd.pl

Telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

Bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wrocław

 


Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja: 26.02.2019 r.)

Ogłoszenie o konkursie

 

Instrukcja Wypelniania Wniosku o dofinansowanie

Lista Wskaźników - załącznik nr1 do instrukcji

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Regulamin konkursu (aktualizacja: 26.02.2019 r.)

Regulamin konkursu

załącznik nr 1 - Wzór wniosku

załącznik nr 2 - Kryteria wyboru projektu

załącznik nr 3 - umowa o dof. projektu

- wykaz dokumentów do wniosku o platność

- zestawienie składki wynagrodzenia

składniki wynagrodzenia

oświadczenia dot. US

oświadczenia dot. ZUS

oświadczenia Beneficjenta

- Harmonogram płatności

- obowiązki informacyjne Beneficjenta

- wykaz osób uprawnionych - SL2014

- zakres dancyh osobowych

- klasyfikacja budżetowa projektu

- zasady kwalifikowalności wydatków

 

załącznik nr 4 - wykaz załączników

załącznik nr 5 - lista sprawdzająca - art. 43

załącznik nr 6 - wykaz dokumnetów do umowy

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie :

Analiza finansowa - pełna księgowość

Analiza finansowa - uproszczona księgowość

Deklaracja Natura 2000

Formularz innej pomocy niż de minimis

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie VAT - dla Wnioskodawcy

Oświadczenie VAT - dla partnera projektu

Oświadczenie VAT - dla podmiotu realizaującego projekt

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Szerokie pelnomocnictwo

Wzór promesy leasingowej

Wzór promesy kredytowej

Załącznik A do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

 

Wzory niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie:

pouczenie instytucji

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec US

Oświadcenie o niekaralności osoby fizycznej

Oświadczenie o niekaralności

Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w statusie MSP

Formularz identyfikacji finansowej

Formularz identyfikacji finansowej-obsługa zaliczki

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu pomocy publicznej

Oświadczenie dot. ubiegania się o środki z innych źródeł

Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Partnera projektu dot. kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Podmiotu realizującego projekt dot. VAT

Oświadczenie o prawie do dyspo. nieru. w celu realizacji projektu

Deklaracja Natura 2000

Harmonogram realizacji zamówień

Wykaz osób uprawnionych w ramach SL2014

Wniosek dot. dostępu osoby uprawionej do SL2014

Klasyfikacja budżetowa projektu

Weksel in blanco

Deklaracja wekslowa